Update By
www.BangkokGoldTrade.com

Retail 89,564.38 289,855.70 -200,291.31
Institutional 200.42 1,600.90 -1,400.47
Foreign 213.72 829.23 -615.50
2 Jan 2015
SET Index 1,440.30 0.00
Gainers   0
Value('000)   0.000
Unchanged   0
E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER