Update By
www.BangkokGoldTrade.com

Retail 22,368.97 22,105.96 263.01
Institutional 3,266.32 3,266.70 -0.38
Foreign 10,023.91 10,528.25 -504.34
29 Apr 2016
SET Index 1,403.70 0.00
Gainers   0
Value('000)   0.000
Unchanged   0
E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER