Update By
www.BangkokGoldTrade.com

Retail 0.09 0.09 0.01
Institutional 0.07 0.08 -0.01
Foreign 0.00 0.00 0.00
29 Jul 2015
SET Index 1,530.06 0.00
Gainers   0
Value('000)   0.000
Unchanged   0
E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER