Update By
www.BangkokGoldTrade.com

Retail 19,140.93 20,146.03 -1,005.10
Institutional 4,580.88 4,269.23 311.66
Foreign 9,559.33 9,021.75 537.58
26 May 2016
SET Index 1,419.65 0.00
Gainers   0
Value('000)   0.000
Unchanged   0
E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER