Update By
www.BangkokGoldTrade.com

Retail 578.79 274.39 304.41
Institutional 103.31 367.00 -263.70
Foreign 3,203.09 3,288.70 -85.62
1 Nov 2013
SET Index 1,349.59 0.00
Gainers   0
Value('000)   0.000
Unchanged   0
E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER