Update By
www.BangkokGoldTrade.com

Retail 214,421.90 221,083.96 -6,662.05
Institutional 47,534.77 29,830.48 17,704.29
Foreign 16,334.50 15,480.01 854.48
2 Jan 2015
SET Index 1,420.07 0.00
Gainers   0
Value('000)   0.000
Unchanged   0
E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER